ອຸປະກອນອຸດສາຫະ ກຳ

welding machine

ເຄື່ອງເຊື່ອມ

frequency converter

ເຄື່ອງປ່ຽນຄວາມຖີ່

power supply

ການສະຫນອງພະລັງງານ

network switch

switch ເຄືອຂ່າຍ

network base station

ສະຖານີຖານເຄືອຂ່າຍ

case heat dissipation

ການລະລາຍຄວາມຮ້ອນຂອງກໍລະນີ

Virtual money miner

ຜູ້ແຮ່ທາດເງິນແທ້

Bitcoin Miner

ແຮ່ທາດ Bitcoin

Bitcoin Miner2

ແຮ່ທາດ Bitcoin